Privacybeleid

Preambule

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 9 juni 2023

Inhoudsopgave


Verantwoordelijk

Dieters Sport-Shop e.U.
Dorpsstraat 16
6363 Westendorf

Gemachtigde vertegenwoordigers:

Markus Mayer

E-mail: info@dieterssportshop.at
Telefoon: +43 5334 6511

Opdruk: https://www.dieterssportshop.at/impressum


Contact Functionaris Gegevensbescherming

Dieters Sport-Shop e.U.
Dorpsstraat 16
6363 Westendorf
Telefoon: +43 5334 6511
E-mail: info@dieterssportshop.at


Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens.
 • Locatiegegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta-, communicatie- en proceduregegevens.
 • Evenementgegevens (Facebook).

Categorieën van betrokken personen

 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers.

Doeleinden van de verwerking

 • Contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Directe marketing.
 • Bereikmeting.
 • Volgen.
 • Conversiemeting.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Infrastructuur voor informatietechnologie.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR, nationale regelgeving voor gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 sent. 1 lit. a) DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Naast de voorschriften voor gegevensbescherming van de GDPR zijn in Oostenrijk ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Dit omvat in het bijzonder de federale wet op de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (Data Protection Act - DSG). In het bijzonder bevat de Wet Bescherming Persoonsgegevens speciale regels voor het recht op toegang, het recht op rectificatie of wissing, de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen.


Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, de verwijdering van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verkorting van het IP-adres: Als IP-adressen door ons of door de gebruikte serviceproviders en technologieën worden verwerkt en de verwerking van een volledig IP-adres niet nodig is, wordt het IP-adres ingekort (ook wel "IP-masking" genoemd). De laatste twee cijfers of het laatste deel van het IP-adres na een punt worden verwijderd of vervangen door jokertekens. Het verkorten van het IP-adres is bedoeld om te voorkomen of om het aanzienlijk moeilijker te maken om een persoon te identificeren aan de hand van zijn IP-adres.

TLS-codering (https): Om je gegevens te beschermen die via ons online aanbod worden verzonden, gebruiken we TLS-codering. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.


Overdracht van persoonlijke gegevens

In de loop van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of leveranciers van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we in het bijzonder contracten of overeenkomsten af met de ontvangers van uw gegevens om uw gegevens te beschermen.


Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (art. 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).


Gegevens verwijderen

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra hun toestemmingen voor verwerking worden ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet langer nodig zijn voor het doel). Tenzij de gegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingwetgeving of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze privacyverklaringen kunnen ook verdere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang hebben op de respectieve verwerkingsactiviteiten.


Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies in een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, de veiligheid en het comfort van online aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Kennisgevingen met toestemming: We gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen we vooraf toestemming aan gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet nodig als het opslaan en uitlezen van de informatie, d.w.z. ook van cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te kunnen leveren. Cookies die strikt noodzakelijk zijn, zijn over het algemeen cookies met functies voor de weergave en het functioneren van het onlineaanbod, load balancing, beveiliging, het opslaan van voorkeuren en keuzes van gebruikers of soortgelijke doeleinden die verband houden met het aanbieden van de hoofd- en secundaire functies van het onlineaanbod waar gebruikers om vragen. De herroepbare toestemming wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers en bevat informatie over het cookiegebruik in kwestie.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in het bedrijfsbeheer van ons online aanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We leggen uit voor welke doeleinden we cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele app) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of de voorkeurscontent kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Op dezelfde manier kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.


Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out):
Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk moment intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO. Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via hun browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (hoewel dit ook de functionaliteit van onze online services kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/.

 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO).


Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We maken gebruik van een cookie toestemmingsbeheerprocedure waaronder de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of voor de verwerking en aanbieders genoemd in de cookie toestemmingsbeheerprocedure, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen zodat deze niet hoeft te worden herhaald en de toestemming kan worden aangetoond in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (een zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele gegevens van dienstverleners op het gebied van cookiebeheer, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van toestemming kan maximaal twee jaar zijn. In dit proces wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of serviceproviders) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat; rechtsgrondslag: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO).
 • BorlabsCookie: Beheer van cookietoestemming; Serviceprovider: Lokaal gehost op onze server, geen gegevensuitwisseling met derden; Website: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/; Overige informatie: Een individuele gebruikers-ID, taal en soorten toestemmingen en het tijdstip van indiening worden aan de serverzijde en in de cookie op het apparaat van de gebruiker opgeslagen.


Aanbieden van het online aanbod en webhosting

We verwerken gegevens van gebruikers om hen online diensten te kunnen leveren. Hiervoor verwerken we het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de inhoud en functies van onze online services naar de browser of het eindapparaat van de gebruiker te sturen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: het aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.); veiligheidsmaatregelen; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Aanbieden van online aanbod op gehuurde opslagruimte: Voor het aanbieden van ons online aanbod maken we gebruik van opslagruimte, rekencapaciteit en software die we huren of anderszins verkrijgen van een overeenkomstige serverprovider (ook wel "webhoster" genoemd); Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Aanbieden van online-aanbod op eigen/ dedicated serverhardware: voor het aanbieden van ons online-aanbod gebruiken we serverhardware die door ons wordt geëxploiteerd, evenals de bijbehorende opslagruimte, rekencapaciteit en software; Rechtsgrondslag: legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot ons online-aanbod wordt geregistreerd in de vorm van zogenaamde "serverlogbestanden". De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden bevatten, de datum en tijd van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te garanderen; Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Verwijderen van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • E-mailverzending en -hosting: De webhostingdiensten die we gebruiken, omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals verdere informatie over de e-mailverzending (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor SPAM-detectie. Houd er rekening mee dat e-mails op het internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg versleuteld, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end versleutelingsmethode wordt gebruikt) niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • 1&1 IONOS: diensten op het gebied van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten (bv. opslagruimte en/of rekencapaciteit); Serviceprovider: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.ionos.de; Privacybeleid: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy; Contract voor orderverwerking: https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/allgemeine-informationen-zur-datenschutz-grundverordnung-dsgvo/auftragsverarbeitung/.


Contact- en aanvraagbeheer

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per post, contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de aanvragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactaanvragen en de gevraagde maatregelen te beantwoorden.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: verzoeken om contact en communicatie; beheer van en reageren op verzoeken; feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier); aanbieden van ons online aanbod en gebruikerservaring.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).


Nieuwsbrief en elektronische meldingen

We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres in te voeren. We kunnen u echter vragen om een naam op te geven voor het persoonlijke adres in de nieuwsbrief, of andere gegevens als deze nodig zijn voor de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt altijd plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dat wil zeggen dat je na registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd om je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de aanbieder van de verzendservice worden geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst (de zogenaamde "blokkadelijst").

De registratie van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om het juiste verloop ervan aan te tonen. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt hiervoor een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Mailchimp: platform voor e-mailverzending en e-mailmarketing; Dienstverlener: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://mailchimp.com; Privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/; Contract voor orderverwerking: https://mailchimp.com/legal/; Standaard contractuele clausules (niveau van gegevensbescherming garanderen voor verwerking in derde landen): Opnemen in het orderverwerkingscontract; Nadere informatie: Speciale beveiligingsmaatregelen: https: //mailchimp.com/help/Mailchimp-european-data-transfers/.


Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

We verwerken persoonlijke gegevens ten behoeve van promotionele communicatie, die kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Ontvangers hebben het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken of om op elk moment bezwaar te maken tegen promotionele communicatie.

Na herroeping of bezwaar bewaren we de gegevens die nodig zijn om het eerdere recht om contact met u op te nemen of u te verzenden aan te tonen tot drie jaar na het einde van het jaar van herroeping of bezwaar op basis van onze legitieme belangen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Op basis van het legitieme belang om de herroeping of het bezwaar van de gebruikers permanent te observeren, slaan we ook de gegevens op die nodig zijn om een hernieuwd contact te voorkomen (bijv. afhankelijk van het communicatiekanaal, het e-mailadres, telefoonnummer, naam).

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).


Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Op dezelfde manier kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyses kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de leveranciers van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen zijn de gegevens die worden opgeslagen in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies); aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Analytics: webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Contract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standaardcontractbepalingen (die het gegevensbeschermingsniveau garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opt-out mogelijkheid: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated; Verdere informatie: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (soorten verwerking evenals verwerkte gegevens).
 • Google Analytics 4: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van ons online aanbod te meten en te analyseren op basis van een pseudoniem gebruikersidentificatienummer. Dit identificatienummer bevat geen unieke gegevens, zoals namen of e-mailadressen. Het wordt gebruikt om analyse-informatie toe te wijzen aan een eindapparaat om te herkennen welke inhoud gebruikers hebben geopend binnen een of meerdere gebruiksprocessen, welke zoektermen ze hebben gebruikt, opnieuw hebben geopend of interactie hebben gehad met ons online aanbod. Het tijdstip van gebruik en de duur ervan worden ook opgeslagen, evenals de bronnen van de gebruikers die naar ons online aanbod verwijzen en technische aspecten van hun eindapparaten en browsers. Hierbij worden pseudonieme profielen van gebruikers aangemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten, waarbij mogelijk cookies worden gebruikt. In Analytics worden geografische locatiegegevens van een hoger niveau geleverd door de volgende metadata vast te leggen op basis van IP-zoeken: "stad" (en de afgeleide breedtegraad en lengtegraad van de stad), "continent", "land", "regio", "subcontinent" (en de ID-gebaseerde equivalenten). Om de bescherming van gebruikersgegevens in de EU te waarborgen, ontvangt en verwerkt Google alle gebruikersgegevens via domeinen en servers binnen de EU. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet gelogd en wordt standaard afgekort met de laatste twee cijfers. Het verkorten van het IP-adres vindt plaats op EU-servers voor EU-gebruikers. Bovendien worden alle gevoelige gegevens die van gebruikers in de EU worden verzameld, gewist voordat ze via EU-domeinen en -servers worden verzameld; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Contract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Standaardcontractbepalingen (die het gegevensbeschermingsniveau garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opt-out mogelijkheid: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated; Verdere informatie: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (soorten verwerking evenals verwerkte gegevens).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren (zie voor meer informatie deze verklaring over gegevensbescherming). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt daarom nog geen gebruikersprofielen aan en slaat bijvoorbeeld nog geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Contract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://business.safety.google/adsprocessorterms.


Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het weergeven van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden er geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen in het kader van het online marketingproces, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online marketingprocedures, niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in cookies of via vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen later over het algemeen worden gelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken en worden geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en kunnen worden aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens worden toegewezen aan de profielen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt met de bovengenoemde informatie. Wij vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de providers, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter controleren welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het afsluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan we ervan uit dat de gebruikte cookies twee jaar worden bewaard.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); tracking (bijv. profilering op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): We verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden geboden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-outoptie is opgegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die in beknopte vorm worden aangeboden voor de respectieve gebieden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Ads en conversiemeting: online marketingpraktijken met als doel het plaatsen van inhoud en advertenties binnen het advertentienetwerk van de serviceprovider (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Daarnaast meten we de conversie van de advertenties, d.w.z. of de gebruikers de advertenties hebben aangegrepen voor interactie met de advertenties en gebruik hebben gemaakt van de geadverteerde aanbiedingen (de zogenaamde conversie). We ontvangen echter alleen anonieme informatie en geen persoonlijke informatie over individuele gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties: We maken gebruik van de Google Adsense-service met niet-gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en we een vergoeding ontvangen voor het weergeven of ander gebruik ervan; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Voorwaarden voor gegevensbescherming en standaard contractuele clausules voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.


Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van de rechten van betrokkenen, wijzen we erop dat deze het effectiefst kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-pagina's: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook - Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina (zogenaamde "Fanpage"). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen (zie onder "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die de gebruikers gebruiken (bijv. B. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Privacybeleid van Facebook onder "Hoe gebruiken we deze informatie?", verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, genaamd "Page Insights", aan te bieden aan beheerders van pagina's om hen inzicht te geven in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina's en de bijbehorende inhoud. We hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Informatie over Page Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name is geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkene te zullen naleven (gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verwijderingsverzoeken rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de "Informatie over pagina-insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy; Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Meer informatie: Overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Gedeelde verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen en overdragen van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited, een bedrijf gevestigd in de EU. De verdere verwerking van de gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland Limited, wat in het bijzonder de overdracht van de gegevens naar het moederbedrijf Meta Platforms, Inc. inhoudt. in de VS (op basis van de standaard contractuele clausules tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms, Inc.)


Plugins en ingesloten functies en inhoud

We integreren functionele en inhoudselementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna "externe providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform "inhoud" genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functie. We proberen alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon); gebeurtenisgegevens (Facebook) ("gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons kunnen worden doorgegeven aan Facebook, bijv. via de Facebook-pixel (via apps of op andere manieren), en die betrekking hebben op personen of hun acties. Gebeurtenisgegevens worden verwerkt voor het maken van doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens bevatten niet de feitelijke inhoud (zoals geschreven opmerkingen), geen inloggegevens en geen contactgegevens (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gevormde doelgroepen met het verwijderen van onze Facebook-account).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Facebook-plugins en -content: Facebook social plugins en content - Dit kan bijvoorbeeld content zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers content van dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van sociale plugins van Facebook kun je hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Wij zijn samen met Metaplatforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in de loop van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van "Gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt of ontvangt in de loop van een overdracht door middel van de Facebook sociale plugins (en functies voor het insluiten van inhoud) die draaien op ons Online Aanbod voor de volgende doeleinden: a) Weergave van inhoud en reclame-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van de gebruikers; b) Levering van commerciële en transactieberichten (bijv. gericht op gebruikers via Facebook Messenger); (c) het verbeteren van advertentietoevoer en personalisatie van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de identificatie van welke inhoud of advertentie-informatie waarschijnlijk interessant is voor gebruikers). We hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Addendum Verantwoordelijke Partij"), https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook ermee heeft ingestemd om de rechten van de betrokkenen te vervullen (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verwijderingsverzoeken rechtstreeks naar Facebook sturen). Opmerking: wanneer Facebook ons statistieken, analyses en rapporten verstrekt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen gegevens van individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), wordt deze verwerking niet uitgevoerd onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst ("Voorwaarden voor gegevensverwerking"), https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) de "voorwaarden voor gegevensbeveiliging" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en met betrekking tot verwerking in de VS op basis van standaard contractuele clausules ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https: //www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts (beschikbaarstelling op eigen server): Terbeschikkingstelling van lettertypebestanden voor een gebruiksvriendelijke presentatie van ons online aanbod; Dienstverlener: De Google Fonts worden op onze server gehost, er worden geen gegevens aan Google doorgegeven; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Google Maps: We integreren de kaarten van de service "Google Maps" van de provider Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten; Dienstverlener: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://mapsplatform.google.com/; Privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy.


Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We passen het privacybeleid aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u op de hoogte stellen zodra de wijzigingen uw medewerking vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar we in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, dient u er rekening mee te houden dat de adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.


Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene kunt u aanspraak maken op verschillende rechten onder de GDPR, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 GDPR:

 • Recht om bezwaar te maken: U hebt het recht om op elk gewenst moment, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht op herroeping van toestemmingen: Je hebt het recht om elke toestemming die je hebt gegeven op elk moment in te trekken.
 • Recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om meer informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wet hebt u het recht om te vragen dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gerectificeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken in overeenstemming met de wet.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de vereisten van de GDPR.